P101系列 超高纯度(UHP)压力变送器

2023-08-28 158

资料下载

产品特性:

  压力传感器类型 : 重工业级压力传感器

  压力类型 : 量规


结构特性

  电气连接 : 无连接器

  压力端口/接头 : 1/4 FNPT


电气特征

  压力传感器电源电压 (V): 10


尺寸 

  尺寸 : 直径 25.4 mm [ 直径 .99 in ]


使用环境 

  压力 : 20 bar [ 290.07 psi ]

  工作温度范围 : -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]


操作/应用

  耐压范围 : 1.5X FS

  压力范围 : 0 – 20 bar

  输出/跨度 : 1 mV/V

  压力精度 : ≤±0.3% FSO 

 传感器选件 : 高精确度